Energiedirect.nl

Energiedirect.nl is de grootste online energieleverancier van Nederland. In Mijn energiedirect.nl heb je zelf je energiezaken in de hand. Zo help je ons kosten te besparen en daar krijg je scherpe tarieven voor stroom en gas voor terug. Dit maken we waar met onze Laagsteprijs Garantie. Daarmee heb je gegarandeerd blijvend voordelige tarieven op elektriciteit en gas.

Bovendien zijn we open in ons doen en laten. We geven je graag inzicht in onze producten, hoe we werken en wat anderen van ons vinden. Onze klanten staan centraal en je mening telt. Laat weten wat je van ons vindt en we gaan direct met je reactie aan de slag.

 

Veilig en vertrouwd
Energiedirect.nl is een veilige en vertrouwde energieleverancier. We kunnen niet beloven dat je nooit zonder stroom of gas komt te zitten, maar aan ons zal het niet liggen. Je kunt van ons op aan en altijd bij ons terecht. Want mocht er onverhoopt iets misgaan, dan zijn we goed bereikbaar. Online zelfs 24 uur per dag.

Betrouwbare dienstverlening
Energiedirect.nl beheert het netwerk niet, dat doet de netbeheerder. Rijdt er een graafmachine over een kabel, dan kunnen wij daar niets aan doen. Onze betrouwbaarheid zit ‘m in de dienstverlening. We communiceren helder en transparant. Bovendien krijg je als klant steeds meer inspraak in wat we doen en aanbieden. We zijn straks het eerste energiebedrijf met deze houding. Samen met jou op weg naar de toekomst.

Klein, flexibel en betrouwbaar
Stap je over naar energiedirect.nl, dan gaat dit soepel en snel. Zonder problemen. Je hebt bij ons je energiehuishouding zelf in de hand. Natuurlijk handelen we ook altijd volgens onze gedragscode. En gaat er een keer iets fout, laat het ons dan weten. Graag zelfs, want daar leren we van.

Oxxio - Nederlandse Energie Maatschappij  - Atoomstroom - E.On - Essent - EnergieDirect.nl - 2011